Tjänster

Stöd vid införande eller vidare-utveckling av ledningssystem
Vi arbetar utifrån en modell med flera steg där vi börjar med att identifiera de områden som måste utvecklas och förbättras, nulägesanalys. Därefter ger vi det stöd som behövs för att systemet ska ge verksamhetsnytta och bli komplett. Det kan innebära utbildning i ledningssystem, kommunikation, lagstiftning eller verktyg för ledningsarbetet.

Vi kan också vara ett stöd i att formulera och strukturera dokumentation så att den blir lätt att förstå och anpassad till den aktuella målgruppen. Vid önskemål om certifiering enligt ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, AFS 2001:1, FR 2000, Miljödiplomering, EMAS eller OHSAS 18001:2005 är vi ett stöd när alla krav ska uppfyllas.
Vi har en holistisk syn på begreppen miljö, kvalité och arbetsmiljö, vilket innebär att vi bygger ledningssystem där alla delar samverkar för att utveckla företaget/organisationen i samma riktning.


Utbildningar och föreläsningar

Vi erbjuder utbildningar, seminarier och workshops. Dessa kan vara generella utbildningar för alla anställda eller specialutbildningar för viktiga nyckelfunktioner. Exempelvis utbildning av internrevisorer, miljölagstiftning, grundläggande- och spetsutbildningar i miljö och kvalitets- och arbetsmiljöfrågor. Vi tycker att företagsinterna och branschanpassade utbildningar är särskilt givande.

Vi ger även Inspirationsföreläsningar, där vi tar fram goda exempel och hur andra har lyckats.


Revisioner och utredningar

Revision är ett viktigt verktyg i verksamhetsutvecklingen.
Revisionen ger information om aktuell status i förhållande till policyer och mål samt andra krav på verksamheten. För att få ett bra beslutsunderlag inför utvecklings- och förändringsarbete eller inför en extern revision erbjuder Kvalité och miljö Roslagen interna revisioner och utredningar.


Stöd vid upphandlingar

Vi hjälper dig att svara på anbud och upphandlingar vare sig det är LOU eller andra regler som styr upphandlingen.


Rådgivning, handledning samt vikarierande miljö eller kvalitetschef

Med vår gedigna erfarenhet och kunskap går vi in i verksamheter som bollplank, experter och strategistöd men också ofta som temporär eller återkommande resurs. Vi erbjuder även tjänsten som vikarierande miljö- eller kvalitetschef/samordnare.


Specialistkunskap

Vid behov hjälper vi våra kunder med specialistkompetens inom områden marknadsföring av vad man uppnått inom sitt kvalitets eller miljöarbete. Vi besitter också specialistkunskap inom vissa områden som exempelvis: Balanserade styrkort, organisationsutveckling, kommunikation etc.


Laguppdateringar

Vi bevakar och sammanställer författningar och andra krav inom miljö, arbetsmiljö och hälso- och sjukvård i en lättöverskådlig lagförteckning som kan användas för egenkontroller. Här har vi ett samarbete med en annan aktör som uppdaterar lagregister 2 ggr per år.


Framtagande av dokument, mallar och nya arbetsätt

I uppbyggnaden av ledningssystem kan vi bidra med att formulera dokument och skapa mallar samt inspirera till att se förbättringar och utveckla nya metoder och arbetssätt. Vi kan hjälpa er att upphandla och välja dokumenthanteringsprogram för ledningssystemet sam t vara stöd vid implementeringen av programmet.