Startsida

Kvalité och miljö har som affärsidé att hjälpa små och medelstora företag att förbättra och utveckla sina arbetssätt.

Kvalité är att göra rätt, såväl utifrån vad köparen av företagets tjänster förväntar sig, men också samhällets behov. Och då är vi plötsligt inne på miljö och socialt ansvar. Vi menar att det är klokast att se helheten i sina tjänster. Utan en motiverad och engagerad personal – ingen långsiktig lönsamhet.

Det är här Kvalité och miljö kommer in. Vi gör först en nulägesanalys, utifrån den får vi fram vilka behov ert företag eller organisation har.

 

Vi hjälper dig

Vi har erfarenhet av ensamföretagare, företagskoncerner, ideella organisationer och stora organisationer som landsting, är branschoberoende – byggbranschen, vård, verkstad, transport, kommuner.
Den fördjupade branschkunskapen har ni – vi har verktygen och kompetensen för utveckla er verksamhet vare sig det är kvalité enligt ISO 9001, miljö enligt ISO 14001, arbetsmiljö enligt OHSAS 18000, socialt ansvar enligt ISO 26000, hållbara leverantörskedjor enligt SA8000, BSCI eller anpassade system.

Om oss

Anlitas som konsult vid införande av miljö-, kvalitets- eller arbetsmiljöledningssystem inom såväl privata näringslivet som offentlig sektor. Han har varit kvalitets- och miljöchef, marknadschef samt har även 15 års erfarenhet av personalledning. Har suttit i företags ledningsgrupper i mer än 15 års tid. Åke är diplomerad av EARA vid Det Norske Veritas i miljöledning och miljörevision.

Har utbildat över 2000 medarbetare inom miljö-, kvalitets- eller arbetsmiljö.

Går även in som kvalitets- och miljöansvarig där behov finns. För att kunna erbjuda fler tjänster och kunna ta större uppdrag ingår jag i flera konsultnätverk. Utförligare CV lämnas på begäran.

Tjänster

Stöd vid införande eller vidare-utveckling av ledningssystem
Vi arbetar utifrån en modell med flera steg där vi börjar med att identifiera de områden som måste utvecklas och förbättras, nulägesanalys. Därefter ger vi det stöd som behövs för att systemet ska ge verksamhetsnytta och bli komplett. Det kan innebära utbildning i ledningssystem, kommunikation, lagstiftning eller verktyg för ledningsarbetet.

Vi kan också vara ett stöd i att formulera och strukturera dokumentation så att den blir lätt att förstå och anpassad till den aktuella målgruppen. Vid önskemål om certifiering enligt ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, AFS 2001:1, FR 2000, Miljödiplomering, EMAS eller OHSAS 18001:2005 är vi ett stöd när alla krav ska uppfyllas.
Vi har en holistisk syn på begreppen miljö, kvalité och arbetsmiljö, vilket innebär att vi bygger ledningssystem där alla delar samverkar för att utveckla företaget/organisationen i samma riktning.


Utbildningar och föreläsningar

Vi erbjuder utbildningar, seminarier och workshops. Dessa kan vara generella utbildningar för alla anställda eller specialutbildningar för viktiga nyckelfunktioner. Exempelvis utbildning av internrevisorer, miljölagstiftning, grundläggande- och spetsutbildningar i miljö och kvalitets- och arbetsmiljöfrågor. Vi tycker att företagsinterna och branschanpassade utbildningar är särskilt givande.

Vi ger även Inspirationsföreläsningar, där vi tar fram goda exempel och hur andra har lyckats.


Revisioner och utredningar

Revision är ett viktigt verktyg i verksamhetsutvecklingen.
Revisionen ger information om aktuell status i förhållande till policyer och mål samt andra krav på verksamheten. För att få ett bra beslutsunderlag inför utvecklings- och förändringsarbete eller inför en extern revision erbjuder Kvalité och miljö Roslagen interna revisioner och utredningar.


Stöd vid upphandlingar

Vi hjälper dig att svara på anbud och upphandlingar vare sig det är LOU eller andra regler som styr upphandlingen.


Rådgivning, handledning samt vikarierande miljö eller kvalitetschef

Med vår gedigna erfarenhet och kunskap går vi in i verksamheter som bollplank, experter och strategistöd men också ofta som temporär eller återkommande resurs. Vi erbjuder även tjänsten som vikarierande miljö- eller kvalitetschef/samordnare.


Specialistkunskap

Vid behov hjälper vi våra kunder med specialistkompetens inom områden marknadsföring av vad man uppnått inom sitt kvalitets eller miljöarbete. Vi besitter också specialistkunskap inom vissa områden som exempelvis: Balanserade styrkort, organisationsutveckling, kommunikation etc.


Laguppdateringar

Vi bevakar och sammanställer författningar och andra krav inom miljö, arbetsmiljö och hälso- och sjukvård i en lättöverskådlig lagförteckning som kan användas för egenkontroller. Här har vi ett samarbete med en annan aktör som uppdaterar lagregister 2 ggr per år.


Framtagande av dokument, mallar och nya arbetsätt

I uppbyggnaden av ledningssystem kan vi bidra med att formulera dokument och skapa mallar samt inspirera till att se förbättringar och utveckla nya metoder och arbetssätt. Vi kan hjälpa er att upphandla och välja dokumenthanteringsprogram för ledningssystemet sam t vara stöd vid implementeringen av programmet.

Kontakta oss